Courses

Name Dept. Course # Section Term Instructors Notes
Western Classics I BA Year 1 LIBA 121 Spring 2021
Wu, Shih Yu (Franklyn)
Kerr, Sean
Mon / Fri
Chinese Classics II BA Year 1 LIBA 132 Spring 2021
Epstein, Shari
Babcock, Sarah
Tue / Thu
Western Classics II BA Year 2 LIBA 221 Spring 2021
Sweet, Meghan
Babcock, Sarah
Mon / Thu
Language Tutorial: Sanskrit II BA Year 2 LIBA 262 Spring 2021
Bausch, Lauren
Mon /Fri
Western Classics III BA Year 3 LIBA 321 Spring 2021
Chen, Stacy
Rounds, Susan
Mon / Wed
Chinese Classics III BA Year 3 LIBA 331 Spring 2021
Yuan, Huali
Shi, Heng-Jiao
Mon / Thu
Music I BA Year 3 LIBA 381 Spring 2021
Shi, Jin-Jr
Shih, Yi-Huan
Tue
Western Classics IV BA Year 4 LIBA 421 Spring 2021
Yuan, Huali
Waugh, Ernest
Wed / Fri
Shastra I MA Year 1 BUCL 513 Spring 2021
Bausch, Lauren
Kerr, Sean
Tue
Comparative Hermeneutics II MA Year 1 BUCL 522 Spring 2021
Shi, Jin-Chuan
Powers, Douglas
Fri
Buddhist Hermeneutics I MA Year 1 BUCL 531 Spring 2021
Wu, Shih Yu (Franklyn)
Shi, Heng-Yin
Verhoeven, Martin
Wed / Thu
Language Tutorial: Sanskrit IV MA Year 1 BUCL 652 Spring 2021
Bausch, Lauren
Mon / Fri
Lotus Sutra MA Year 2 BUCL 613 Spring 2021
Shi, Heng-Yi
Waugh, Barbara
Shi, Heng-Yin
Powers, Douglas
Tue
Avatamsaka Sutra MA Year 2 BUCL 614 Spring 2021
Shi, Jin-Jr
Shi, Heng-Chih
Thu
Buddhist Hermeneutics III MA Year 2 BUCL 632 Spring 2021
Chen, Stacy
Epstein, Shari
Fri